پشت پا اسمیت خم

پشت پا اسمیت خم

وضعیت شروع حرکت:

  • میله اسمیت را با دستانی بازتر از پهنای ۱ شانه ها بگیرید.
  • میله را در سطح ران با دستانی کاملا صاف ۲ نگه دارید.

تکنیک اجرای حرکت:

  • پشت را صاف،باسن را به خارج و زانوها را ۱ کمی خم نگه دارید.
  • به ارامی میله را پایین بیاورید تا از زانوها ۲ بگذرد.
  • در این هنگام بایستی در عضلات سرینی و ۳ همسترینگ و صاف کردن تنه ،به آرامی میله را بالا بیاورید.احساس کشش شود.
  • با انقباض عضلات سرینی و همسترینگ و ۴ صاف کردن تنه به آرامی میله را بالا بیاورید.

حرکت را تکرار کنید تا زمانی که تعداد تکرارهای مورد نظر شما کامل گردد.