تغذیه ورزشی مهر ۱۳۹۹

چگونه نحوه ی تهیه پروتئین بر هضم و جذب آن تاثیر میگذارد؟

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

قابلیت هضم و نرخ جذب آمینو اسیدها فاکتور مهمی برای تعیین کیفیت غذایی پروتئین است

شیر شامل هر دو نوع پروتئین وی و کازئین  میسلار است.

که وی یک پروتئین زود هضم و کازئین میسلار پروتئین دیر هضم است.

اما کازئین مسیلار میتواند به کازئینات تبدیل شود.

که حل شوندگی  کازئینات  از کازئین مسلار بیشتر است و سریع تر میتواند هضم و جذب شود.

کازئینات نیز می تواند مجدد با آنزیم های پیوند های عرضی تغییراتی در غلطتش ایجاد شود.

تا به حال این 3 نوع از کازئین با هم مقایسه نشده اند.

در این مطالعه واکنش PLASMA AMINO ACID  به مصرف این 3 نوع پروتئین را مورد بررسی قرار دادیم.

به هر فرد 40 گرم از انواع کازئین در روز های مختلف داده شد  و بعد از 6 ساعت  نمونه ی خون گرفته شد.

در کمال تعجب کازئین میسلار نسبت به انچه انتظار میرفت  نسبتا سریع تر هضم و جذب شده بود و حتی از کازئینات بیشتر بود.

اما   cross-linked sodium caseinate سریع ترین هضم رو داشت.

اگرچه توضیح مشخصی برای این یافته ها وجود ندارد احتمال دارد نحوه ی تولید و نگه داری پروتئین ها تغییراتی بر سرعت هضم و جذب آنها ایجاد کند.

از این رو یک نوع خاص ازپروتئین میتواند در دو برند مختلف در هضم و جذب نتایج مختلفی داشته باشد.

بنابر این نحوه ی تهیه پروتئین تاثیر بسیار زیادی بر میان هضم و جذب آن دارد.

—