#بدنسازی

پروژه پروتئینی
پروژه پروتئینی

طراحی و عضله سازی: چگونه مقدار کاملی از پروتئین را در هر وعده غذایی دریافت کنیم؟

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

سه اصل مهم ریکاوری
سه اصل مهم ریکاوری

آیا شما نیاز به یک روز استراحت دارید؟ مهمترین اصل بدنسازی ریکاوری مناسب است.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

ترمیم بالا سینه با تکرار های متفاوت
ترمیم بالا سینه با تکرار های متفاوت

در این مقاله قصد داریم راه کار و چند حرکت برای درگیر کردن و فشار بر روی قسمت بالایی ماهیچه سینه به شما نشان دهیم.

۱۰ ماه پیش  —  امیرحسین منظوری

مطالب ورزشی

پهلو سیمکش از پایین سمت مخالف
پهلو سیمکش از پایین سمت مخالف

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پلانک
پلانک

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم طناب ایستاده
شکم طناب ایستاده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پشت پا دمبل خوابیده
پشت پا دمبل خوابیده

—  پا

حرکت شناسی

داخل پا سیم کش ایستاده
داخل پا سیم کش ایستاده

—  پا

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک ایستاده
پشت بازو دمبل تک ایستاده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش تک
پشت بازو سیمکش تک

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش از بالا خم
پشت بازو سیمکش از بالا خم

—  پشت بازو

حرکت شناسی

مچ با دمبل تک دست
مچ با دمبل تک دست

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

ساعد هالتر ایستاده
ساعد هالتر ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر ایستاده دست جمع
جلو بازو هالتر ایستاده دست جمع

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر ایستاده دست باز
جلو بازو هالتر ایستاده دست باز

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی تناوبی
جلو بازو دمبل چکشی تناوبی

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی تک رو به داخل
جلو بازو دمبل چکشی تک رو به داخل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو اسمیت
جلو بازو اسمیت

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش چکشی رو به داخل
جلو بازو سیمکش چکشی رو به داخل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم تک رو به داخل
جلو بازو سیم تک رو به داخل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

زیر بغل قایقی دست موازی
زیر بغل قایقی دست موازی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل قایقی دست باز مچ برعکس
زیر بغل قایقی دست باز مچ برعکس

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل طناب خم
زیر بغل طناب خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل دمبل فلای
زیر بغل دمبل فلای

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل تی تک از بغل
زیر بغل تی تک از بغل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل اسمیت خم مچ برعکس
زیر بغل اسمیت خم مچ برعکس

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل اسمیت تک خم
زیر بغل اسمیت تک خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل اچ تک از بغل
زیر بغل اچ تک از بغل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کراس تک
زیر بغل سیم کراس تک

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم تک خم
زیر بغل سیم تک خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

رکاب پشت
رکاب پشت

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پلاور سیمکش ایستاده خم
پلاور سیمکش ایستاده خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

قفسه بالا سینه دمبل چکشی
قفسه بالا سینه دمبل چکشی

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه نشر جانب سیم کش تک
سرشانه نشر جانب سیم کش تک

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه هالتر از جلو دست جمع اسمیت
سرشانه هالتر از جلو دست جمع اسمیت

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه هالتر از جلو اسمیت
سرشانه هالتر از جلو اسمیت

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه دمبل پرس موازی
سرشانه دمبل پرس موازی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه دمبل پرس فلای
سرشانه دمبل پرس فلای

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش از رو به رو رو به دستگاه
سرشانه نشر سیم کش از رو به رو رو به دستگاه

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

زیر سینه قفسه دمبل چکشی
زیر سینه قفسه دمبل چکشی

—  سینه

حرکت شناسی

ساید پلانک
ساید پلانک

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی مچ برعکس
سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی مچ برعکس

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی
سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیمکش خم
سرشانه نشر سیمکش خم

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر جانب سیمکش سمت موافق
سرشانه نشر جانب سیمکش سمت موافق

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو پا سیمکش پا صاف
جلو پا سیمکش پا صاف

—  پا

حرکت شناسی

پهلو سیمکش سمت موافق ‌از بالا
پهلو سیمکش سمت موافق ‌از بالا

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو سیمکش سمت مخالف ‌از بالا
پهلو سیمکش سمت مخالف ‌از بالا

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پلاور سیمکش خم
پلاور سیمکش خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش خم از بالای سر مچ برعکس
پشت بازو سیمکش خم از بالای سر مچ برعکس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پرس پشت هالتر
پرس پشت هالتر

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس مچ برعکس
بارفیکس مچ برعکس

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

اسکات اسمیت از جلو
اسکات اسمیت از جلو

—  پا

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل
سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

زیر بغل اسمیت خم
زیر بغل اسمیت خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پارالل
پارالل

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل میز شیب دار
سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل میز شیب دار

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

نشر خوابیده دمبل (میز صاف)
نشر خوابیده دمبل (میز صاف)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل خوابیده روی میز شیب دار
سرشانه نشر دمبل خوابیده روی میز شیب دار

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر از رو به رو دمبل چکشی
سرشانه نشر از رو به رو دمبل چکشی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

پرس سینه دمبل موازی
پرس سینه دمبل موازی

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه کراس خوابیده
قفسه سینه کراس خوابیده

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه دستگاه پرس
سرشانه دستگاه پرس

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

بالا سینه هالتر
بالا سینه هالتر

—  سینه

حرکت شناسی

بالا سینه دمبل
بالا سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه بالا سینه دمبل
قفسه بالا سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش ضربدری از پایین
سرشانه نشر سیم کش ضربدری از پایین

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل خم چکشی
سرشانه نشر دمبل خم چکشی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

بالا سینه دمبل موازی
بالا سینه دمبل موازی

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه بالا سینه کراس خوابیده
قفسه بالا سینه کراس خوابیده

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل رو به رو (نشسته روی میز شیب دار)
سرشانه نشر دمبل رو به رو (نشسته روی میز شیب دار)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر دمبل رو به رو (خوابیده روی میز شیب دار)
سرشانه نشر دمبل رو به رو (خوابیده روی میز شیب دار)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه فلای بک سیم کش (خوابیده)
سرشانه فلای بک سیم کش (خوابیده)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه فلای بک سیم تک
سرشانه فلای بک سیم تک

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

پرس سینه هالتر
پرس سینه هالتر

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه دمبل
قفسه سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

سرشانه نشر از جانب (نیمه بالا)
سرشانه نشر از جانب (نیمه بالا)

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه فلای بک سیم کش
سرشانه فلای بک سیم کش

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

مچ دمبل (اسپایدر)
مچ دمبل (اسپایدر)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

کراس اور (تک دست)
کراس اور (تک دست)

—  سینه

حرکت شناسی

شنا پرشی
شنا پرشی

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه دمبل چکشی
قفسه سینه دمبل چکشی

—  سینه

حرکت شناسی

زیر سینه ھالتر پرس
زیر سینه ھالتر پرس

—  سینه

حرکت شناسی

زیر سینه دمبل پرس
زیر سینه دمبل پرس

—  سینه

حرکت شناسی

بارفیکس دست باز
بارفیکس دست باز

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس دست موازی
بارفیکس دست موازی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

فیله دمر
فیله دمر

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل دمبل خم
زیر بغل دمبل خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پلاور سیمکش ایستاده
پلاور سیمکش ایستاده

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پرس پشت دمبل
پرس پشت دمبل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر سینه قفسه دمبل
زیر سینه قفسه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

سینه کراس اور
سینه کراس اور

—  سینه

حرکت شناسی

زیر بغل سیم خم
زیر بغل سیم خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس دست بسته
بارفیکس دست بسته

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس چپ و راست
بارفیکس چپ و راست

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

بارفیکس ماسل آپ
بارفیکس ماسل آپ

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

فیله سیم کش خم
فیله سیم کش خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو (دست بسته)
زیر بغل سیم کش از جلو (دست بسته)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پرس سینه اسمیت
پرس سینه اسمیت

—  سینه

حرکت شناسی

بالا سینه اسمیت
بالا سینه اسمیت

—  سینه

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو خوابیده
زیر بغل سیم کش از جلو خوابیده

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل دمبل خم مچ برعکس
زیر بغل دمبل خم مچ برعکس

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کراس جفت دست
زیر بغل سیم کراس جفت دست

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل قایقی دست باز
زیر بغل قایقی دست باز

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل طناب (نشسته سیم رو به رو)
زیر بغل طناب (نشسته سیم رو به رو)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

شنا سوئدی
شنا سوئدی

—  سینه

حرکت شناسی

کراس اور از پایین (دان کراس)
کراس اور از پایین (دان کراس)

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه کراس
قفسه سینه کراس

—  سینه

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش (ایستاده)
زیر بغل سیم کش (ایستاده)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کراس نشسته
زیر بغل سیم کراس نشسته

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل طناب خوابیده روی میز شیب دار
زیر بغل طناب خوابیده روی میز شیب دار

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور دمبل (میز شیب دار)
زیر بغل پلاور دمبل (میز شیب دار)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور دمبل
زیر بغل پلاور دمبل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

قفسه سینه دستگاه فلای
قفسه سینه دستگاه فلای

—  سینه

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور طناب (ایستاده)
زیر بغل پلاور طناب (ایستاده)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور طناب (نشسته)
زیر بغل پلاور طناب (نشسته)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

مچ با دمبل
مچ با دمبل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش تک از بغل
جلو بازو سیمکش تک از بغل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر نیمه پایین
جلو بازو هالتر نیمه پایین

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

کول دمبل
کول دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش تک خم
سرشانه نشر سیم کش تک خم

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

کول هالتر
کول هالتر

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل تک خم
جلو بازو دمبل تک خم

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر اسپایدر
جلو بازو هالتر اسپایدر

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش لاری (با میز شیب دار)
جلو بازو سیم کش لاری (با میز شیب دار)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل (نیمه پایین)
جلو بازو دمبل (نیمه پایین)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

سرشانه دمبل پرس آرنولدی
سرشانه دمبل پرس آرنولدی

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه هالتر از جلو
سرشانه هالتر از جلو

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر لاری (نشسته دست بسته)
جلو بازو هالتر لاری (نشسته دست بسته)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل تناوبی
جلو بازو دمبل تناوبی

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

ساعد دمبل تک دست
ساعد دمبل تک دست

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

مچ سیم کش (ایستاده)
مچ سیم کش (ایستاده)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

مچ هالتر
مچ هالتر

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

نشر از رو به رو با وزنه
نشر از رو به رو با وزنه

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه هالتر از پشت اسمیت
سرشانه هالتر از پشت اسمیت

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر از رو به رو دمبل
سرشانه نشر از رو به رو دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

ساعد هالتر
ساعد هالتر

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل تک لاری
جلو بازو دمبل تک لاری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی رو به داخل
جلو بازو دمبل چکشی رو به داخل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل جفت چکشی لاری
جلو بازو دمبل جفت چکشی لاری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

سرشانه نشر از جانب دمبل
سرشانه نشر از جانب دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه دمبل پرس
سرشانه دمبل پرس

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل تناوبی ( نشسته روی میز شیب دار)
جلو بازو دمبل تناوبی ( نشسته روی میز شیب دار)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل جفت (روی میز لاری)
جلو بازو دمبل جفت (روی میز لاری)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل نشسته روی میز شیب دار
جلو بازو دمبل نشسته روی میز شیب دار

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی تک میز لاری
جلو بازو دمبل چکشی تک میز لاری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل جفت
جلو بازو دمبل جفت

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو ھالتر لاری (EZ) ایستاده دست باز
جلو بازو ھالتر لاری (EZ) ایستاده دست باز

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

سرشانه نشر خم دمبل
سرشانه نشر خم دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه فلای بک دستگاه
سرشانه فلای بک دستگاه

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه ضربدری از بالا
سرشانه ضربدری از بالا

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

جلو بازو لاری دستگاه (تک)
جلو بازو لاری دستگاه (تک)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی ( اسپایدر)
جلو بازو دمبل چکشی ( اسپایدر)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل (اسپایدر)
جلو بازو دمبل (اسپایدر)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش اسپایدر
جلو بازو سیم کش اسپایدر

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

مچ سیم کش تک
مچ سیم کش تک

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش نشسته
جلو بازو سیم کش نشسته

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش تک (پشت به دستگاه)
جلو بازو سیم کش تک (پشت به دستگاه)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش از رو به رو پشت به دستگاه
سرشانه نشر سیم کش از رو به رو پشت به دستگاه

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

سرشانه نشر سیم کش تک از رو به رو
سرشانه نشر سیم کش تک از رو به رو

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

فیله
فیله

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

جلو بازو سیم کش ایکس
جلو بازو سیم کش ایکس

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیم طناب خوابیده (از بالا)
جلو بازو سیم طناب خوابیده (از بالا)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش تک دست
جلو بازو سیمکش تک دست

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

ساعد ایستاده دمبل
ساعد ایستاده دمبل

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

ساعد سیم کش ایستاده
ساعد سیم کش ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

کول سیم کش
کول سیم کش

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

زیر بغل پلاور هالتر
زیر بغل پلاور هالتر

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

فیله هالتر خم (دد لیفت)
فیله هالتر خم (دد لیفت)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل اچ
زیر بغل اچ

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو دست موازی
زیر بغل سیم کش از جلو دست موازی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از پشت
زیر بغل سیم کش از پشت

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

کول هالتر دست باز
کول هالتر دست باز

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

اسنچ کتل بال
اسنچ کتل بال

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

مشت با سیم کش
مشت با سیم کش

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل خوابیده تک (رو به داخل)
پشت بازو دمبل خوابیده تک (رو به داخل)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل خوابیده (رو به داخل)
پشت بازو دمبل خوابیده (رو به داخل)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل جفت سوئیمی
پشت بازو دمبل جفت سوئیمی

—  پشت بازو

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز
زیر بغل سیم کش از جلو دست باز

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

فیله سلام ژاپنی
فیله سلام ژاپنی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش تک مچ برعکس
پشت بازو سیمکش تک مچ برعکس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو طناب خوابیده
پشت بازو طناب خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش پرسی
پشت بازو سیمکش پرسی

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پلاور دمبل
پلاور دمبل

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل دمبل تک خم
زیر بغل دمبل تک خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر پرس (مچ برعکس)
پشت بازو هالتر پرس (مچ برعکس)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم کش خوابیده
پشت بازو سیم کش خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم از پایین پشت به دستگاه
پشت بازو سیم از پایین پشت به دستگاه

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر خوابیده (میز شیب پایین)
پشت بازو هالتر خوابیده (میز شیب پایین)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

زیر بغل هالتر خم
زیر بغل هالتر خم

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل قایقی (پارویی)
زیر بغل قایقی (پارویی)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو سیم تک نشسته (مچ برعکس)
پشت بازو سیم تک نشسته (مچ برعکس)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک خوابیده
پشت بازو دمبل تک خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل خم (جفت)
پشت بازو دمبل خم (جفت)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

زیر بغل سیم کش از جلو (مچ برعکس)
زیر بغل سیم کش از جلو (مچ برعکس)

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

زیر بغل تی بار و اچ بار خوابیده
زیر بغل تی بار و اچ بار خوابیده

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پشت بازو سیم از پایین تک (پشت به دستگاه)
پشت بازو سیم از پایین تک (پشت به دستگاه)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو فشاری
پشت بازو فشاری

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم تک خم
پشت بازو سیم تک خم

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک خوابیده (روی میز شیب دار)
پشت بازو دمبل تک خوابیده (روی میز شیب دار)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

زیر بغل تی
زیر بغل تی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر ایستاده
جلو بازو هالتر ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر لاری نشسته
جلو بازو هالتر لاری نشسته

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

پشت بازو سیم تک نشسته
پشت بازو سیم تک نشسته

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم خم از بالای سر (تک دست)
پشت بازو سیم خم از بالای سر (تک دست)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی جفت
جلو بازو دمبل چکشی جفت

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو کراس فیگوری
جلو بازو کراس فیگوری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش طناب ایستاده
جلو بازو سیمکش طناب ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

پشت بازو سیم کراس ایکس
پشت بازو سیم کراس ایکس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

جلو بازو هالتر لاری (EZ) ایستاده دست بسته
جلو بازو هالتر لاری (EZ) ایستاده دست بسته

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دستگاه لاری
جلو بازو دستگاه لاری

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل جفت (نشسته)
جلو بازو دمبل جفت (نشسته)

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو بازو دمبل چکشی نشسته روی میز شیب دار
جلو بازو دمبل چکشی نشسته روی میز شیب دار

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

جلو پا دستگاه تک
جلو پا دستگاه تک

—  پا

حرکت شناسی

باسن با دستگاه پشت پا
باسن با دستگاه پشت پا

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا سیم کش صاف
پشت پا سیم کش صاف

—  پا

حرکت شناسی

باسن کیک بک
باسن کیک بک

—  پا

حرکت شناسی

لانگز استپ
لانگز استپ

—  پا

حرکت شناسی

ساق ایستاده (با دستگاه هاگ)
ساق ایستاده (با دستگاه هاگ)

—  پا

حرکت شناسی

جلو بازو سیمکش ایستاده
جلو بازو سیمکش ایستاده

—  جلوبازو و ساعد

حرکت شناسی

شراگز هالتر از جلو
شراگز هالتر از جلو

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

شراگز هالتر از پشت
شراگز هالتر از پشت

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

اسکوات هالتر پا باز
اسکوات هالتر پا باز

—  پا

حرکت شناسی

پرس پا تک
پرس پا تک

—  پا

حرکت شناسی

هاگ دمبل میان پا
هاگ دمبل میان پا

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا دمبل یک پا بالا
پشت پا دمبل یک پا بالا

—  پا

حرکت شناسی

جلو پا (بالشتک بالای زانو)
جلو پا (بالشتک بالای زانو)

—  پا

حرکت شناسی

شراگز با دمبل
شراگز با دمبل

—  سرشانه و کول

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر پرس
پشت بازو هالتر پرس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

لانگز با هالتر
لانگز با هالتر

—  پا

حرکت شناسی

لانگز به بغل
لانگز به بغل

—  پا

حرکت شناسی

اسکات جامپ
اسکات جامپ

—  پا

حرکت شناسی

پشت بازو دیپ
پشت بازو دیپ

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل جفت خوابیده
پشت بازو دمبل جفت خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیم کش ایستاده
پشت بازو سیم کش ایستاده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

جلو پا تک
جلو پا تک

—  پا

حرکت شناسی

هاگ تک پا
هاگ تک پا

—  پا

حرکت شناسی

پشت بازو دیپ دستگاه
پشت بازو دیپ دستگاه

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک خم
پشت بازو دمبل تک خم

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش طناب
پشت بازو سیمکش طناب

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر خوابیده
پشت بازو هالتر خوابیده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پل باسن (تک پا)
پل باسن (تک پا)

—  پا

حرکت شناسی

اسکات سیم کش
اسکات سیم کش

—  پا

حرکت شناسی

لانگز سیم کش
لانگز سیم کش

—  پا

حرکت شناسی

پشت بازو هالتر ایستاده
پشت بازو هالتر ایستاده

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش طناب از بالا خم
پشت بازو سیمکش طناب از بالا خم

—  پشت بازو

حرکت شناسی

اسکات سیم کش از جلو
اسکات سیم کش از جلو

—  پا

حرکت شناسی

جلو پا سیمکش پا خم
جلو پا سیمکش پا خم

—  پا

حرکت شناسی

لانگز رو به جلو (اور هد)
لانگز رو به جلو (اور هد)

—  پا

حرکت شناسی

لانگز به عقب
لانگز به عقب

—  پا

حرکت شناسی

پل باسن
پل باسن

—  پا

حرکت شناسی

پشت بازو سیمکش ایستاده مچ برعکس
پشت بازو سیمکش ایستاده مچ برعکس

—  پشت بازو

حرکت شناسی

پشت بازو دمبل تک (ایستاده یا نشسته)
پشت بازو دمبل تک (ایستاده یا نشسته)

—  پشت بازو

حرکت شناسی

اسکات هالتر
اسکات هالتر

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا نشسته (دستگاه)
پشت پا نشسته (دستگاه)

—  پا

حرکت شناسی

باسن سیم کش پا صاف
باسن سیم کش پا صاف

—  پا

حرکت شناسی

جلو پا دستگاه
جلو پا دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

کیک بک (خوابیده)
کیک بک (خوابیده)

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا ایستاده تک
پشت پا ایستاده تک

—  پا

حرکت شناسی

ساق ایستاده با دمبل
ساق ایستاده با دمبل

—  پا

حرکت شناسی

باسن دستگاه
باسن دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا سیم کش ایستاده (پا خم)
پشت پا سیم کش ایستاده (پا خم)

—  پا

حرکت شناسی

ساق تک ایستاده (بدون وزنه)
ساق تک ایستاده (بدون وزنه)

—  پا

حرکت شناسی

شکم روسی
شکم روسی

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو خوابیده به بغل
پهلو خوابیده به بغل

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم هیل خوابیده
شکم هیل خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پشت پا اسمیت خم
پشت پا اسمیت خم

—  پا

حرکت شناسی

خارج پا سیم کش ایستاده
خارج پا سیم کش ایستاده

—  پا

حرکت شناسی

شکم روی میز شیب دار
شکم روی میز شیب دار

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو با وزنه
پهلو با وزنه

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی پا خم
زیر شکم خلبانی پا خم

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ معکوس
کرانچ معکوس

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم ضربدری خوابیده
شکم ضربدری خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم پا جمع با توپ
شکم پا جمع با توپ

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

ساق نشسته
ساق نشسته

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا هالتر خم
پشت پا هالتر خم

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا خوابیده دستگاه
پشت پا خوابیده دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

زیر شکم پا صاف خوابیده
زیر شکم پا صاف خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم خلبانی آویزان پا خم
شکم خلبانی آویزان پا خم

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم وی با توپ
شکم وی با توپ

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ ضربدری
کرانچ ضربدری

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم رولی
شکم رولی

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم کرانچ خوابیده
شکم کرانچ خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

اسکات هالتر از جلو
اسکات هالتر از جلو

—  پا

حرکت شناسی

شکم سیم کش خوابیده
شکم سیم کش خوابیده

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو با چوب خم
پهلو با چوب خم

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

فیله دمبل چرخشی
فیله دمبل چرخشی

—  زیربغل و فیله

حرکت شناسی

پهلو پا باز دست به چپ و راست
پهلو پا باز دست به چپ و راست

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو با چوب
پهلو با چوب

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم سیم کش نشسته
شکم سیم کش نشسته

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم پرشی پا به داخل
زیر شکم پرشی پا به داخل

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خوابیده پا تناوبی
زیر شکم خوابیده پا تناوبی

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

لانگز با دمبل
لانگز با دمبل

—  پا

حرکت شناسی

پرس پا دستگاه
پرس پا دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

پشت پا دمبل خم
پشت پا دمبل خم

—  پا

حرکت شناسی

شکم وی
شکم وی

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خوابیده پا صاف (میز شیب دار)
زیر شکم خوابیده پا صاف (میز شیب دار)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم کرانچ دستگاه
شکم کرانچ دستگاه

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم دراز و نشست سیت آپ
شکم دراز و نشست سیت آپ

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ تاچ
کرانچ تاچ

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ معکوس (پا بالا)
کرانچ معکوس (پا بالا)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

ساق ایستاده دستگاه
ساق ایستاده دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

داخل پا دستگاه ادداکتور
داخل پا دستگاه ادداکتور

—  پا

حرکت شناسی

خارج پا دستگاه
خارج پا دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

زیر شکم خوابیده بدن صاف
زیر شکم خوابیده بدن صاف

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

اسکات دمبل
اسکات دمبل

—  پا

حرکت شناسی

اسکات اسمیت
اسکات اسمیت

—  پا

حرکت شناسی

ساق پرس
ساق پرس

—  پا

حرکت شناسی

هاگ پا دستگاه
هاگ پا دستگاه

—  پا

حرکت شناسی

زیر شکم خوابیده پا خم
زیر شکم خوابیده پا خم

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم پا خم نشسته
زیر شکم پا خم نشسته

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم پا صاف نشسته
زیر شکم پا صاف نشسته

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی تک (تناوبی)
زیر شکم خلبانی تک (تناوبی)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی (پا صاف کامل)
زیر شکم خلبانی (پا صاف کامل)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی پا خم (نیمه بالا)
زیر شکم خلبانی پا خم (نیمه بالا)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی پا بالا (چپ و راست)
زیر شکم خلبانی پا بالا (چپ و راست)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

زیر شکم خلبانی (پا خم به چپ و راست)
زیر شکم خلبانی (پا خم به چپ و راست)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم طناب نشسته
شکم طناب نشسته

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

کرانچ به طرفین
کرانچ به طرفین

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

شکم میز شیب دار (چپ و راست)
شکم میز شیب دار (چپ و راست)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو خوابیده (پا چپ و راست)
پهلو خوابیده (پا چپ و راست)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پهلو از بغل (میز فیله)
پهلو از بغل (میز فیله)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پلانک به بغل (پا قیچی)
پلانک به بغل (پا قیچی)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی

پلانک به بغل (پهلو متحرک)
پلانک به بغل (پهلو متحرک)

—  شکم و پهلو

حرکت شناسی