مقالات تمرینی مهر ۱۳۹۹

تاثیر تمرینات هوازی در چربی و کربوهیدرات

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

آزمایش هایی که تاثیر متابولیک تمرینات هوازی(کمتر از 2ساعت) را بر دو گروه ناشتا و غیر ناشتا در بزرگسالان را بررسی کرده اند پذیرفته ایم.

المان های خروجی ارزیابی شده اکسیداتوین چربی حین تمرینات هوازی و غلظت پلاسمایی انسولین،گلوکز و NEFA قبل و بلافاصله بد از تمرینات بوده است: دو داور مستقل داده ها را استخراج  کردند.

نتایج به صورت اختلاف میانگین وزنی ارائه شدند بین نمونه های مورد تحقیقات ارائه شدند.

افزایش قابل توجه اکسیداسیون چربی حین تمرینات در گروه ناشتا در مقایسه با گروه غیر ناشتا ملاحظه میشد.

غلظت NEFA تفاوت قابل ملاحظه ای در دو گروه نداشت. در حالی که غلظت انسولین و گلوکز در گروه غیر ناشتا به میزان قابل توجهی بالاتر بود.

ما نتیجه گیری میکنیم که میزان اکسیداسیون چربی هنگاه انجام تمرینات هوازی  در گروه ناشتا بیشتر بوده است.

—