مقالات تمرینی شهریور ۱۳۹۹

اسنیف کردن (بو کردن) آمونیاک

امیرحسین منظوری
امیرحسین منظوری

آیا اسنیف کردن آمونیاک باعث افزایش قدرت میشود؟
بعضی از ورزشکاران قبل از لیفت های سنگین آمونیاک مصرف (اسنیف) میکنند.بو کردن آمونیاک باعث افزایش ضربان قلب و جریان خون به سمت مغز میشود.
تقریبا 50% از پاورلیفتینگ کارهای بین المللی ا قبل از لیفت سنگین از آمونیاک استفاده میکنند.اما آِیا واقعا باعث افزایش عملکرد و قدرت میشود؟

این مطالعه اثر مصرف آمونیاک  بر حداکثر قدرت در 1 تکرار ددلیفت را مورد تحقیق قرار میدهد.

افراد مورد تحقیق مزدان و زنانی بوده اند که حداقل 2 سال سابقه تمرین مقاومتی و ددلیفت داشته اند.
ورزشکاران هر کدام بر اساس مبانی اولیه در شرایط یکسان بعد از مصرف  آمونیاک و آب 1 تکرار لیفت انجام دادند .
اسنیف کردن آمونیاک قبل از انجام ددلیفت تاثیری بر افزایش قدرت نداشت.
قابل توجه است که ورزشکاران تجربه ی لیفت داشته اند اما نه لیفت 1تکراره با حداکثر قدرت.
در نتیجه ،اسنیف کردن آمونیاک باعث افزایش قدرت در ورزشکاران غیر مسابقه ای که 1 تکرار انجام میدهند نمی شود.

 

—