کراس اور (تک دست)

کراس اور (تک دست)

تشریح حرکت:

ابتدا سیمکش را به بالاترین جایگاه برده و وزنه مناسب را انتخاب کرده و دستگره را نصب کرده و با یک دست دستگیره سیمکش را در دست بگیرید.

یک قدم به جلو آمده و در حالتی که دست دیگر آزاد می باشد دستگیر را به سمت زیر شکم خود ببرید و پس از مکثی کوتاه و با کنترل اجازه دهید دستگیره به نقطه شروع بازگردد.

پس از انجام تعداد مشخص شده همین حرکت را با دست مخالف انجام دهید.

عضله هدف:

زیر سینه و عضله سینه ای کوچک

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی ، ساعد

نکته:

نگاه رو به جلو سینه بالا و کمی به جلو خم شوید.