#عضله_سینه

قفسه بالا سینه دمبل چکشی
قفسه بالا سینه دمبل چکشی

—  سینه

حرکت شناسی

زیر سینه قفسه دمبل چکشی
زیر سینه قفسه دمبل چکشی

—  سینه

حرکت شناسی

پارالل
پارالل

—  سینه

حرکت شناسی

پرس سینه دستگاه
پرس سینه دستگاه

—  سینه

حرکت شناسی

بالا سینه هالتر
بالا سینه هالتر

—  سینه

حرکت شناسی

پرس سینه دمبل موازی
پرس سینه دمبل موازی

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه کراس خوابیده
قفسه سینه کراس خوابیده

—  سینه

حرکت شناسی

کراس اور (تک دست)
کراس اور (تک دست)

—  سینه

حرکت شناسی

شنا پرشی
شنا پرشی

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه دمبل چکشی
قفسه سینه دمبل چکشی

—  سینه

حرکت شناسی

بالا سینه دمبل
بالا سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه بالا سینه دمبل
قفسه بالا سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

بالا سینه دمبل موازی
بالا سینه دمبل موازی

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه بالا سینه کراس خوابیده
قفسه بالا سینه کراس خوابیده

—  سینه

حرکت شناسی

پرس سینه هالتر
پرس سینه هالتر

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه دمبل
قفسه سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

پرس سینه دمبل
پرس سینه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه دستگاه  پروانه
قفسه سینه دستگاه پروانه

—  سینه

حرکت شناسی

زیر سینه ھالتر پرس
زیر سینه ھالتر پرس

—  سینه

حرکت شناسی

زیر سینه دمبل پرس
زیر سینه دمبل پرس

—  سینه

حرکت شناسی

زیر سینه قفسه دمبل
زیر سینه قفسه دمبل

—  سینه

حرکت شناسی

سینه کراس اور
سینه کراس اور

—  سینه

حرکت شناسی

بالا سینه اسمیت
بالا سینه اسمیت

—  سینه

حرکت شناسی

پرس سینه اسمیت
پرس سینه اسمیت

—  سینه

حرکت شناسی

شنا سوئدی
شنا سوئدی

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه دستگاه فلای
قفسه سینه دستگاه فلای

—  سینه

حرکت شناسی

کراس اور از پایین (دان کراس)
کراس اور از پایین (دان کراس)

—  سینه

حرکت شناسی

قفسه سینه کراس
قفسه سینه کراس

—  سینه

حرکت شناسی