کراس اور از پایین (دان کراس)

کراس اور از پایین (دان کراس)

تشریح حرکت:

جهت شروع حرکت قرقره دستگاه سیمکش در پایین ترین حالت خود قراردهید و دسته هارا محکم بگیرید.

یک قدم به جلو برداشته، دستتان زیر کمر وکاملا کشیده باشد.

آرنج خود را کمی خم کرده و دستگیره ها را به سمت جلو تا ارتفاع سرتان بالا بیاورید.

آرنجتان را ثابت نگه داشته و به آرامی دست هارا به حالت اول بازگردانید.

عضله هدف:

بخش بالایی سینه بزرگ

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی

نکته:

دست هارا محکم فشار ندهید زیرا باعث به کارگیری بیش از حد عضلات دوسر بازویی و ساعد میشود.

روی عضلات شکم خود فشار وارد کنید و اجازه ندهید کمر شما بیش از حد قوس داشته باشد.