کراس اور از پایین (دان کراس)

کراس اور از پایین (دان کراس)

تشریح حرکت

  • با هر دست یک دسته سیم کش را بگیرید و صاف بایستید.
  • دستانتان را بصورت دورانی به سمت جلو، تا ارتفاع سرتان بالا بیاورید.
  • آرنجتان را ثابت نگه دارید و به آرامی دستها را به حالت اول برگردانید.
  • نکته آناتومی : رو به جلو بایستید تا کابل ها اندکی پشتتان قرار گیرند.بدین ترتیب بطور مطلوب تری عضلات سینه ای بزرگ را میتوان درگیر کرد.

    عضله هدف : بخش بالایی سینه ای بزرگ

    عضله کمک : دلتوئید قدامی.