پرس سینه هالتر

پرس سینه هالتر

تشریح حرکت:

به پشت بر روی نیمکت تخت دراز کشیده و هالتر را با دست های خود به گونه ای بگیرید که فاصله دست ها کمی بیشتر از عرض شانه باشد.

هالتر را به آرامی به سمت بخش میانه سینه پایین آورید به گونه ای که ساعد ها عمود بر زمین باشد.

با حفظ خمیدگی آرنج ها بدون کج شدن هالتر آن را بالا ببرید و دوباره حرکت را تکرار کنید.

عضله هدف:

عضله سینه ای بزرگ

عضلات درگیرشونده:

پشت بازو ، دلتوئید قدامی

نکته:

این تمرین چند مفصلی و بسیار مهم برای تقویت تمامی قسمت های عضله سینه می باشد و با تغییر فاصله دست ها تمرکز حرکت بین عضله سینه و پشت بازو تغییر می کند.

دقت داشته باشید خیلی هالتر را پایین نبرید و برای کمک گرفتن جهت بلند کردن هالتر از تماس هالتر با سینه بپرهیزید.

همچنین حالت صاف کمر را حفظ نمایید و حین بالا بردن هالتر کمر را خم نکنید.