پرس سینه دمبل موازی

پرس سینه دمبل موازی

تشریح حرکت:

دمبل هارا در دست گرفته و به هم بچسبانید و بر روی میز دراز بکشید.

دست ها را با آرامی به سمت وسط سینه پایین آورید.

مکث کوتاهی کرده و دوباره رو به بالا برگردید.

عضله هدف:

قسمت میانی عضله سینه ای

عضلات  درگیرشونده:

دلتویید قدامی، پشت بازو

نکته:

هنگام بالا آوردن دمبل ها ارنج را قفل نکنید و سینه خودرا منقبض تا فشار بیشتری رو سینه متمرکز شود.

به کمر خود قوس ندهید.