پرس سینه اسمیت

پرس سینه اسمیت

تشریح حرکت:

نیمکت مسطحی را زیر دستگاه اسمیت قرار داده و هالتر را در ارتفاع مناسب تنظیم کنید که در موقع دراز کشیدن دستتان به آن برسد.

طوری دراز بکشید که در هنگام پایین آمدن هالتر قسمت میانی سینه محا فرود هالتر باشد.

پس از انتخاب وزنه مناسب ، هالتر را با فاصله دستان کمی بیشتر از عرض شانه در دست بگیرید.

حال با کنترل هالتر را تا نزدیکی سینه پایین آورده و پس از مکثی کوتاه به بالا فشار دهید.

عضله هدف:

عضله سینه ای بزرگ و کوچک

عضلات درگیرشونده:

دلتویید جلویی، پشت بازو