پرس سینه اسمیت

پرس سینه اسمیت

  1. نیمکت مسطحی را زیر ماشین اسمیت قرار دهید اکنون باید هالتر را در ارتفاع مناسب قرار دهید که در موقع دراز
  2. کشیدن دستانتان به طور کامل به آن برسد ،‌به محض اینکه وزن مورد نظر شما انتخاب میشود بروی نیمکت مسطح
  3. دراز بکشید ،این وضعیت باید به گونه ای باشد که پهنای شانه تان  مناسب با تغییرات کلی باشد که این نقطه
  4. شروع شما خواهد بود .
  5. همین که نفس می کشید باید هالتر را به نزدیکی و وسط سینه خود بیاورید
  6. بعد از مدتی وقفه هالتر را به سمت عقب و شروع بیاورید و نفس تان را بیرون دهید و میله را با استفاده از ماهیچه
  7. سینه به سمت بالا هل دهید ،دستانتان را به حالت انقباضی برگردانید و دوباره به نقطه شروع باز گردید .
  8. حرکات تکرار کنید
  9. وقتی که این کار را انجام میدهید ،‌هالتر و میله آن را در جای خود قرار دهید