پرس بالا سینه اسمیت

پرس بالا سینه اسمیت

تشریح حرکت:

نیمکت را با زاویه 45 درجه در وسط دستگاه اسمیت تنظیم کنید.

هالتر بایستی بر روی قسمت بالایی سینه پایین بیاید.

پس از انتخاب وزنه مناسب هالتر را کمی بیش از عرض شانه در دست بگیرید.

به اهستگی تا حدود 3 سانتی متری قسمت بالاسینه پایین آورید، مکث کوتاهی کرده و به آرامی بدون قفل کردن آرنج به حالت شروع بازگردید.

عضله هدف:

قسمت بالایی عضله سینه ای بزرگ

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی ، پشت بازو

نکته:

موقعیت حرکت بسیارمهم است.توجه داشته باشید که هالتر دقیقا روی بخش بالایی سینه پایین بیاید.

دستگاه اسمیت گزینه مناسبی برای وزنه های سنگین میباشد.