پارالل

پارالل

تشریح حرکت

  1. بازوان را خم کنید تا آرنج ها به طرف عقب بروند.
  2. بدون بر هم زدن تعادل به طرف پایین بروید و سپس به طرف بالا فشار وارد کرده و در حالت شروع قرار بگیرید.

عضله هدف : عضله سه سر بازو

عضله کمک : دلتوئید قدامی – عضله سینه ای.