پارالل

پارالل

تشریح حرکت:

میله پارالل را گرفته و خودتان را به بالا بکشید تا دست ها کاملا صاف شوند (آرنج ها نباید در بخش بالایی حرکت قفل شوند).

آرنج هارا به آرامی خم کرده بدنتان را رو به پایین آورده تا بازوها با سطح زمین موازی شوند.

دقت داشته باشید که بالا تنه کامل صاف باشد.

خودرا با فشار به سمت بالا کشیده و به حالت شروع بازگردید.

عضله هدف:

زیر سینه و عضله سینه ای بزرگ

عضلات درگیرشونده:

پشت بازو، دلتویید قدامی، ساعد

نکته:

دقت داشته باشید برای تمرکز این حرکت بر روی سینه تنه خود را کمی به جلو خم کنید.

اگر بدن صاف و کشیده باشد تمرکز حرکت بر روی پشت بازو خواهد بود.