قفسه سینه کراس خوابیده

قفسه سینه کراس خوابیده

تشریح حرکت:

میز تخت را وسط دستگاه سیمکش قرار داده و دستگیره های سیمکش را از پایین به سمت بالا هدایت کنید تا در راستای عمود نسبت به عضله سینه به یکدیگر برسند. (دم)
سپس با حفظ فرم بدن دو دست را به سمت نقطه شروع حرکت بازگردانید. (بازدم)

عضله هدف:

بخش داخلی عضله سینه

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی، جلو بازو، عضلات دنده ای

نکته:

درهنگام اجرای حرکت شانه ها به سمت عقب و سینه را بالا نگه دارید.