قفسه سینه کراس

قفسه سینه کراس

تشریح حرکت

  1. با هر دست یک دسته سیم کش را بگیرید.
  2. دستانتان را بصورت دورانی به سمت جلو بالا بیاورید.
  3. آرنج ها را ثابت نگه دارید و به آرامی دست ها را به حالت اول برگردانید.

این تمرین را در حالی انجام دهید که روی صندلی ورزشی دراز کشیده و در وسط کابل ها  قرار دارید.