قفسه سینه کراس

قفسه سینه کراس

تشریح حرکت:

گیره های دستگاه کراس را طوری قرار دهید که موازی با راستای سینه شما باشد.

وسط دستگاه را در نظر گرفته سپس دستگیره ها را با دو دست گرفته و یک قدم به جلو بروید.

دستگیره ها را موازی با سینه به سمت مقابل قفسه سینه بکشید به طوری که در انتهای حرکت دستها دقیقا در وسط و روبروی سینه قرار بگیرد، مکث کوتاهی کرده و به حالت اولیه برگردید.

عضله هدف:

سینه ای بزرگ

عضلات درگیرشونده:

دلتوئید 

نکته:

دقت کنید در هنگام بازگشت، حرکت منحنی شکل دست ها حفظ شود.