قفسه سینه دمبل چکشی

قفسه سینه دمبل چکشی

قفسه سینه دمبل چکشی همانند قفسه دمبل می باشد با این تفاوت که دست ها باید به صورت چکشی باز و بسته شود.