قفسه سینه دمبل چکشی

قفسه سینه دمبل چکشی

تشریح حرکت:

درحالی که روی نیمکت تخت دراز کشیده اید، دمبل ها را به صورتیکه کف دست ها رو به جلو باشند تا وسط سینه بالا ببرید.

دست ها را از کتف باز کنید و دمبل هارا به سمت بیرون پایین آورید، آرنجتان کمی خم شود و وزنه را تا سطح سینه خود پایین آورید.

دمبل ها را به صورت دورانی بالا ببرید و حالت اول برگردید.

عضله هدف:

تارهای عضلانی سینه ای بزرگ، عضله سینه ای کوچک

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی، سه سربازویی