قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل

تشریح حرکت

  1. در حالیکه روی صندلی دراز کشیده اید ، دمبل ها را بصورت مستقیم تا وسط سینه تان بالا ببرید. کف دست ها رو به هم باشد.
  2. دمبل ها را به سمت بیرون پایین بیاورید . آرنجتان کمی خم میشود و وزنه تا سطح سینه تان پایین می آید.
  3. دمبل ها را با هم بصورت دورانی بالا ببرید تا به موقعیت اول برسد.

عضله هدف : عضله سینه ای بزرگ

عضله کمک : دلتوئید قدامی