قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل

تشریح حرکت:

درحالی که روی نیمکت تخت دراز کشیده اید، دمبل ها را به صورت مستقیم تا وسط سینه بالا ببرید، کف دست ها روبه هم باشد.

دست ها را از کتف باز کنید و دمبل هارا به سمت بیرون پایین آورید، آرنجتان کمی خم شود و وزنه را تا سطح سینه خود پایین آورید.

دمبل هارا به صورت دورانی بالا ببرید و حالت اول برگردید.

عضله هدف:

عضله سینه ای بزرگ 

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی

نکته:

به هنگام پایین آوردن دمبل ها عمل دم و در زمان بالا بردن عمل بازدم را انجام دهید.

دقت داشته باشید در پایین ترین نقطه حرکت، آرنج های شما به سمت جلو متمایل نباشد.