قفسه سینه دستگاه فلای

قفسه سینه دستگاه فلای

تشریح حرکت:

دستگیره های عمودی را بگیرید آرنج ها کمی خمیده باشد.دستگیره هارا با فشار به طرف هم حرکت دهید تا اینکه در جلو سینه باهم تماس پیدا کنند. دست هارا به طرف عقب به وضعیت شروع بازگردانید.

عضله هدف:

سینه ای بزرگ

عضلات درگیرشونده:

دلتوئید قدامی

نکته:

برای تاکید بیشتر روی بخش داخلی سینه می توانید دامنه حرکتی محدود تری را اجرا کرده و روی حالت فشرده شدن دستگیره ها به طرف هم تمرکز کنید.

برای اینکه بخش های خارجی عضله سینه بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند.

باید دست ها بازتر شوند.

اجازه ندهید که دست ها بیش از حد به عقب روند و از سطح بدن عقب تر قرار گیرند.

تنظیم صندلی نشیمنگاه بسیار مهم است به گونه ای که اگر پایین نشسته اید و دستگیره ها بالا قرار دارند، تمرکز روی بخش بالایی سینه و برعکس اگر بالا نشسته باشید و دستگیره ها پایین قرار گرفته روی قسمت زیرین سینه تمرکز دارد.