قفسه بالا سینه دمبل چکشی

قفسه بالا سینه دمبل چکشی

تشریح حرکت:

روی نیمکت شیب دار با زاویه 45 درجه نشسته و دمبل ها را بطوری که در یک امتداد باشند (کف دست ها رو به جلو) در دست گرفته و بالا آورید.

حال دست ها را درحالی که آرنج ها کمی خم هستند رو به پایین، تا نزدیک قفسه سینه بیاورید.

مکث کوتاهی کرده و مجدد به حالت اولیه برگردید.

عضله هدف:

قسمت بالایی عضله سینه ای بزرگ، عضله سینه ای کوچک

عضله درگیر شونده:

دلتوئید قدامی، پشت بازو

نکته:

جهت جلوگیری از آسیب شانه ها زمانیکه دست ها کاملا باز می شوند اجازه ندهید دمبل ها از سطح عبور کنند.