قفسه بالا سینه دمبل

قفسه بالا سینه دمبل

تشریح حرکت:

برای شروع، دو دمبل را در دست بگیرید.

روی یک میز شیبدار با زاویه ۴۵ درجه بنشینید.

هم زمان با تکیه دادن، دو دمبل را بالا ببرید.

در راستای بالای سینه خود نگه دارید.

دو دمبل را به سمت اطراف بدن حرکت دهید، تا به سطح شانه برسند و کشش در عضله سینه ایجاد گردد.

در این بخش، عمل دم را انجام دهید.

دمبل‌ها را به سمت بالا و نقطه شروع هدایت کنید تا دوباره عمود به سینه قرار بگیرند.

در این بخش، عمل بازدم را انجام دهید.

عضله هدف:

بخش بالایی سینه ای بزرگ

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی

نکته:

به آرامی دمبل ها را پایین آورده و برای ایمنی بیشتر دمبل ها را پایین تر از سطح قفسه سینه نیاورید.