قفسه بالا سینه دمبل

قفسه بالا سینه دمبل

تشریح حرکت

  1. بصورت شیب دار روی صندلی دراز بکشید.
  2. دمبل ها را به سمت خارج تا سطح قفسه سینه پایین بیاورید. آرنجتان کمی خم شود.
  3. دمبل ها را با هم بلند کنید.

عضله هدف : بخش بالایی سینه ای بزرگ

عضله کمک : دلتوئید قدامی.

مسیر حرکت : بصورت مایل روی میز صافی بخوابید . وقتیکه گاه را به نقطه ی بالاتری انتقال میدهید فشار به بخش های بالاتر سینه ای بزرگ انتقال میابد. زمانی بیشترین فشار بر بخش بالایی سینه ای بزرگ اعمال میشود که تکیه گاه در زاویه 30 تا 45 درجه تنظیم شود.

به آرامی دمبل ها را پایین بیاورید . با پایین آوردن هر چه بیشتر دمبل ها عضلات سینه ای بزرگ کشش بیشتری پیدا میکنند اما خطر آسیب را افزایش میدهد. اگر دمبل ها را تا سطح قفسه سینه پایین بیاورید ایمن تر است.