شنا پرشی

شنا پرشی

تشریح حرکت:

ابتدا پنجه های پارا به اندازه عرض شانه بازکرده و همزمان دست هارا کمی بیشتر عرض شانه بازکنید و مطابق تصویر در موقعیت مناسب قرار گیرید.

به آرامی آرنج خود را جمع کرده و بدن خود را تا سطح زمین پایین آورید.

سپس هنگام برگشت به حالت قبل با نیروی ضربه ای دست ها، بالاتنه خود را به سمت عقب پرت کنید به طوری هنگام برگشت به سمت زمین بتوانید کف بزنید و به حالت شروع حرکت بازگردید.

عضله هدف:

عضله سینه بزرگ و تارهای عضلانی عضله سینه ای کوچک

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی، پشت بازو، ساعد

نکته:

توجه داشته باشید در حین اجرای حرکت بدن در راستای خط صاف با پاها بوده و از کمر کمک نگیرید.