شنا سوئدی

شنا سوئدی

تشریح حرکت:

دستان خود را بر روی میله مطابق شکل محکم کرده و پاها را نیز بر روی بالشتک های میز شنا قلاب کنید تا در وضعیت تعادل قرار گیرید.

کمر را صاف کرده و عضلات شکم را منقبض کنید.

گردن را به حالت عادی نگه داشته و کمر را نیز محکم و کشیده نگه دارید.

به آرامی آرنج ها را خم کرده و تا نزدیکی مچ دستان خود سینه را پایین بیاورید.

دوباره به سمت بالا بازگردید و دراین حین نفس خود را خالی کنید.

با بالا رفتن یک حرکت کامل میشود.

عضله هدف:

کل قسمت عضله سینه

عضله درگیر شونده:

دلتوئید قدامی، پشت بازو

نکته:

در طول حرکت باید حالت خط راست خودرا حفظ کنید.

هنگامی که به سمت بالا برمیگردید نفس خود را بیرون دهید.

دقت داشته باشید کمر خود را خم نکنید.