سینه کراس اور

سینه کراس اور

تشریح حرکت:

صاف بایستید، دستگیره های سیمکش راکه به قرقره های بالایی دستگاه متصل می باشند در دست بگیرید.

درحالی که آرنج ها کمی خم هستند، دستگیره ها را با فشار به پایین حرکت دهید تا دستهایتان در جلوی کمر به هم برسند.

به آرامی به حالت شروع بازگردید تا دست ها در سطح شانه قرار گیرد.

عضله هدف:

بخش پایینی عضله سینه بزرگ (سر جناقی)

عضلات درگیرشونده:

پشت بازو، دلتویید قدامی

نکته:

دقت داشته باشید که در قسمت پایین حرکت دست در نزدیکی بدن و زیرشکم به یکدیگر می رسند و فاصله گرفتن دست ها از بدن باعث میشود که فشار از قسمت زیرین سینه برداشته شود.