زیر سینه ھالتر پرس

زیر سینه ھالتر پرس

تشریح حرکت:

ابتدا روی میز مخصوص زیر سینه دراز کشیده و هالتر را با فاصله ای کمی بیشتر از عرض شانه در دست می گیریم.

هالتر را به آرامی پایین آورید به گونه ای که کنترل وزنه در تمام طول مسیر تا زمانی که به سوی پایین و رسیدن به سینه طی میکند در اختیار شما باشد، پس از تماس میله با سطح سینه اندکی مکث کرده و سپس هالتر را به آرامی به حالت قبل برگردانید.

عضله هدف:

قسمت زیرین سینه

عضلات درگیرشونده:

پشت بازو، دلتویید قدامی