زیر سینه ھالتر پرس

زیر سینه ھالتر پرس

تشریح حرکت

  1. ابتدا بر روی میز مخصوص و استانداردی که برای این منظور طراحی شده است دراز بکشید.
  2. دست ها را روی میله هالتر استانداردی که عاج کافی نیز داشته محکم کنید.
  3. وزنه را به آرامی پایین بیاورید به گونه ای که کنترل وزنه در تمامی مسیری که میله هالتر به سوی پایین و تا رسیدن به سینه طی میکند کاملا در اختیار شما باشد.
  4. پس از تماس میله هالتر با سطح سینه ، اندکی مکث کرده و سپس میله هالتر را به آرامی بلند کرده و به موقعیت اول بازگردانید.

عضله هدف : عضله سینه ای بزرگ

عضله کمک : سه سر بازویی – دلتوئید قدامی