زیر سینه قفسه دمبل چکشی

زیر سینه قفسه دمبل چکشی

تشریح حرکت:

نیمکت را درحالت شیب رو به پایین قرار داده و دمبل را به صورتی که کف دست ها رو به جلو باشند دردست گرفته و در ادامه دست ها را تا زمانی که با سر در یک راستا قرارگیرند باز میکنیم. (دم)
سپس دست ها را به بالا هدایت میکنیم تا دمبل ها به یکدیگر نزدیک شوند. (بازدم)

عضله هدف:

قسمت زیرین سینه، عضله سینه ای کوچک

عضلات درگیرشونده:

سرشانه، قفسه سینه