زیر سینه قفسه دمبل

زیر سینه قفسه دمبل

تشریح حرکت:

در حالی که روی یک نیمکت شیبدار با شیب پایین (تقریبا 30 درجه پایین تر از خط افق) دراز کشیده اید، دمبل ها را گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به هم باشند.

دمبل ها را به سمت خارج بدن پایین آورید.

آرنج ها کمی خم باشند و وزنه ها تا سطح سینه پایین بیایند.

دمبل ها را به حالت اول در کنار هم برگردانید.

عضله هدف:

بخش زیرین سینه و جناق زیر سینه

عضلات درگیر شونده:

دلتویید قدامی، ساعد ، پشت بازو

نکته:

در فرم کلی کف دست ها به سمت یکدیگر و دمبل ها موازی یکدیگر باشند.

هنگام اجرای حرکت آرنج را کمی خم کنید و از قفل کردن دست ها خود داری کنید.