زیر سینه قفسه دمبل

زیر سینه قفسه دمبل

شیوه اجرا حرکت زیر سینه با پرواز دمبل

۱ – در حالی که روی یک نیمکت شیب دار دراز کشیده اید ، دمبل ها را مستقیماٌ بالای سینه به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به هم باشد .
۲ – دمبل ها را به سمت خارج بدن پایین بیاورید . آرنج ها کمی خم باشند و وزنه ها تا سطح سینه پایین بیایند .
۳ – دمبل ها را به حالت اول در کنار هم برگردانید .

نوع گرفتن زیر سینه با پرواز دمبل

جهت حرکت دمبل ها بر وضعیت دست ها موثر است .

حرکت زیر سینه با پرواز دمبل زمانی بهترین عملکرد را خواهد داشت که دمبل ها به صورت طبیعی ( کف دست ها رو به هم ) گرفته شده باشند . اما از گرفتن دست با چرخش داخلی ( کف دست ها رو به جلو ) نیز می توان به عنوان گونه ای دیگر از تمرین سود جست .

دامنه حرکتی زیر سینه با پرواز دمبل

هر چه دمبل ها بیشتر پایین آورده شوند ، عضله ی سینه ای بیشتر تحت کشش قرار می گیرد ضمن اینکه احتمال آسیب دیدگی عضله نیز افزایش می یابد .

برای حفظ ایمنی بیشتر باید زمانی که در مرحله پایانی دمبل ها به سطح سینه رسیدند ، حرکت را متوقف کرد .