زیر سینه دمبل پرس

زیر سینه دمبل پرس

تشریح حرکت:

روی یک نیمکت با زاویه 30 درجه رو به پایین , دراز بکشید وپاها را  انتهای نیمکت و در زیر بالشتک مخصوص قرار دهید.

حال دمبل ها را بصورتیکه کف دست های رو به جلو باشند با دست بگیرید.

دمبل هارا بصورت موازی تا زمانی که بازو ها کاملا کشیده شوند رو به بالا هدایت کنید.

برای لحظه ای انقباض  را حفظ نموده و سپس بازوهارا به حالت اولیه بازگردانید.

عضله هدف:

قسمت زیرین عضله سینه ای

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی، پشت بازو

نکته:

پرس با دمبل برخلاف پرس با هالتر، جهت کشیده شدن سینه، بیشتر اجازه پایین آمدن دست هارا میدهد.

این تمرین روی شکل گیری قسمت پایینی سینه تمرکز میکند و اجازه ندهید دمبل بیش از حد پایین بیاید و از سطح سینه شما عبور کند زیرا گر چه این مورد سبب کشش بیشتر عضله سینه می شود و موجب آسیب سرشانه ها نیز می شود.