بالا سینه هالتر

بالا سینه هالتر

تشریح حرکت

  1. بر روی میز شیب دار بنشینید و به اندازه عرض شانه دست ها را باز کرده و میله را بگیرید.
  2. به آرامی وزنه را پایین بیاورید تا میله بالای قفسه سینه تان را لمس کند.
  3. مستقیم به سمت بالا میله را فشار دهید تا آرنجتان صاف گردد.

عضله هدف : بخش بالایی سینه ای بزرگ

عضله کمک : سه سر بازویی – دلتوئید قدامی.