بالا سینه هالتر

بالا سینه هالتر

تشریح حرکت:

بر روی میز شیب دار نشسته و به اندازه عرض شانه ها دست را بازکنید و هالتر را بگیرید.

به آرامی وزنه را پایین آورده تا میله بالای قفسه سینه تان را لمس کند سپس مستقیم میله را به سمت بالا فشار دهید تا به حالت شروع حرکت برسید.

عضله هدف:

بخش بالایی سینه بزرگ

عضلات درگیرشونده:

پشت بازو، دلتویید قدامی