بالا سینه دمبل موازی

بالا سینه دمبل موازی

پرس بالا سینه دمبل موازی

این تمرین، بهترین شیوه انجام پرس بالا سینه دمبل است.

انجام این حرکت باعث وارد آمدن فشار به بخس بالایی عضله «پکتورالیس» قسمت جلویی عضله دلتوئید و عضله سه سر بازویی (پشت بازو) می شود.

بخشهای دیگر عضله سینه و قسمت میانی دلتوئید نیز حین انجام تمرین، مورد فشار واقع می شوند.

در انجام این حرکت به دلیل مناسب بودن وضعیت دستها نسبت به یکدیگر به بخش داخلی عضله پکتورالیس، فشار بیشتری وارد می شود. این امر و همچنین سهولت انجام حرکت نسبت به مشابه آن (پرس بالا سینه دمبل کف دستها رو به جلو) باعث مقبولیت بیشتر آن بین بدنسازان امروزی شده است.

البته انجام این حرکت با حرکت قفسه بالا سینه، این تفاوت را دارد که ضمن انجام حرکت «قفسه بالا سینه»، دستها باز شده، از یکدیگر فاصله می گیرند و نیم دایره ای فرضی را تشکیل می دهند. در صورتی که در انجام این حرکت دستها مسیری مستقیم را به سمت بالا و پایین طی می کنند.

نحوه انجام حرکت

  1. دو دمبل مناسب اختیار کنید.
  2. روی میز شیب داری (با شیبی بین ۱۵ تا ۷۵) دراز کشیده و دمبل ها را بالا ببرید. البته مناسب ترین زاویه برای شیب میز ۴۵  است.
  3. سپس آرنجها را به آرامی خم کرده و دمبل ها را پایین بیاورید.
  4. آنها را به سمت بالا برده و به یکدیگر بچسبانید.

تنفس

هنگام پایین آوردن دمبل ها (بخش نگاتیو) عمل دم و در زمان بالا بردن آنها (بخش پوزیتیو) عمل بازدم صورت می گیرد.

تذکرات

  1. انجام این حرکت برای مبتدیانی که بیش از دو ماه از تمریناتشان می گذرد اشکالی ندارد.
  2. دستهای خود را در حین انجام تمرین، در مسیری مستقیم به سمت بالا و پایین ببرید. در بالاترین نقطه حرکت، دمبل ها را به یکدیگر چسبانده و عضله پکتورالیس را عمداً و با تمرکز منقبض کنید.
  3. دقت کنید در طول انجام حرکت مچ ها حرکت نکرده و دمبل ها همیشه موازی یکدیگر حرکت کنند.