بالا سینه دمبل موازی

بالا سینه دمبل موازی

تشریح حرکت:

یک جفت دمبل در دست گرفته و روی میز شیب دار (45 درجه) دراز کشیده و به حالتی که دمبل ها را به هم چسبانده اید بالا بیاورید تا آرنج ها کاملا باز شوند (مانع از قفل شدن آرنج ها در بخش بالایی حرکت شوید) سپس آرنج هارا به آرامی خم کرده ودمبل ها را پایین آورید.

عضله هدف:

بخش داخل و بالایی عضله سینه

عضلات درگیرشونده:

دلتوئید قدامی، پشت بازو

نکته:

هنگام پایین آوردن دمبل ها عمل دم و درزمان بالا بردن عمل بازدم را انجام دهید.

دقت کنید در طول انجام حرکت مچ ها حرکت نکرده و دمبل ها همیشه موازی یکدیگر حرکت کنند.

دست های خود را در حین حرکت در مسیر مستقیم به سمت بالا و پایین ببرید.