بالا سینه دمبل

بالا سینه دمبل

تشریح حرکت:

بر روی میز شیبدار با شیب 5 درجه نشسته و دمبل ها را در دست گرفته و در سطح قفسه سینه تان نگه دارید، کف دست ها رو به جلو باشد.

دمبل ها را به صورت عمودی به سمت بالا فشار دهید تا آرنجتان تقریبا صاف شود (اجازه ندهید در این بخش آرنج ها قفل شوند) پس از مکثی کوتاه و به آرامی دمبل ها را تا بالای سینه تان پایین بیاورید.

عضله هدف:

بخش بالایی سینه ای بزرگ

عضلات درگیرشونده:

پشت بازو، دلتویید قدامی

نکته:

چرخش دمبل ها بر وضعیت دست تاثیر میگذارد به طوری که اگر کف دست ها رو به جلو باشد هنگام پایین آمدن دست ها کشش بیشتری بر عضله سینه ای بزرگ وارد میشود، درحالی که گرفتن دست ها به طور خنثی  انقباض بهتری را در انتهای حرکت فراهم میکند.
با پایین آوردن هرچه بیشتر دمبل ها عضلات سینه ای بزرگ کشش بیشتری پیدا میکنند اما خطر آسیب را افزایش میدهد.

اگر دمبل هارا تا سطح سینه پایین آورید ایمن تر است.