بالا سینه دمبل

بالا سینه دمبل

تشریح حرکت

  1. در حالیکه بصورت مایل روی صندلی نشسته اید ،دمبل ها را در سطح قفسه سینه تان نگه دارید. کف دست ها رو به جلو باشد.
  2. دمبل ها را بصورت عمودی به سمت بالا فشار دهید تا آرنجتان تقریبا صاف شود.
  3. به آرامی دمبل ها را تا بالای سینه تان پایین بیاورید.

عضله هدف : بخش بالایی سینه ای بزرگ

عضله کمک : سه سر بازویی – دلتوئید قدامی.

چرخش دمبل ها بر وضعیت دست تاثیر میگذارد. وقتی دمبل ها را بصورت پرونیشن بگیرید ( کف دست ها رو به جلو باشد ) هنگام پایین آمدن دست ها کشش بیشتری بر عضله سینه ای بزرگ وارد میشود در حالیکه گرفتن خنثی ( کف دست ها رو به هم باشد ) انقباض بهتری را در انتهای حرکت فراهم میکند.

با پایین آوردن هرچه بیشتر دمبل ها عضلات سینه ای بزرگ کشش بیشتری پیدا میکنند اما خطر آسیب را افزایش میدهد. اگر دمبل ها را تا سطح قفسه سینه پایین بیاورید ایمن تر است.