پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل

تشریح حرکت

  1. در حالیکه روی سطح صندلی دراز کشیده اید با دمبل هایی که در سطح سینه تان است شروع کنید.کف دستها رو به جلو باشد.
  2. به دمبل ها به حالت بالا فشار بیاورید تا آرنجتان صاف شود.
  3. تا وسط سینه تان دمبل ها را پایین بیاورید.

عضله هدف : عضله سینه ای بزرگ

عضله کمک : سه سر بازویی – دلتوئید قدامی

چرخش دمبل ها بر وضعیت دست تاثیر میگذارد.وقتی دمبل ها را بصورت پرونیشن بگیرید ( کف دست ها رو به جلو باشد ) هنگام پایین آمدن دست ها ، کشش بیشتری بر عضله سینه ای بزرگ وارد میشود.در حالیکه گرفتن خنثی ( کف دست ها رو به هم باشد) انقباض بهتری را در انتهای حرکت فراهم میکند. با پایین آوردن هرچه بیشتر دمبل ها عضلات سینه ای بزرگ کشش بیشتری پیدا میکنند اما خطر آسیب افزایش میابد. اگر دمبل ها را تا سطح قفسه سینه پایین بیاورید ایمن تر است.