پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل

تشریح حرکت:

در حالیکه روی یک نیمکت تخت دراز کشیده ‌اید دمبل‌ها را در سطح سینه قرار دهید.

در این حالت کف دست‌ها رو به جلو باشد.

دمبل‌ها را به طور عمود به بالا پرس کنید تا اینکه آرنج‌ها به طور کامل صاف شوند.

(مانع از قفل شدن آرنج ها در بخش بالایی حرکت شوید)

دمبل‌ها را تا قسمت میانی سینه پایین بیاورید.

عضله هدف:

عضله سینه ای بزرگ

عضلات درگیرشونده:

پشت بازو، دلتویید قدامی

نکته:

چرخش دمبل ها بر وضعیت سینه تاثیر میگذارد، وقتی دمبل ها را به صورت پرونیشن بگیرید (کف دست ها رو به جلو) هنگام پایین آمدن دست ها کشش بیشتری بر عضله سینه ای بزرگ وارد میشود.

درحالی که گرفتن خنثی (کف دستها رو به هم) انقباض بهتری در انتهای حرکت فراهم میکند.

با پایین آوردن هر چه بیشتر دمبل ها عضلات سینه ای بزرگ کشش بیشتری پیدا میکنند اما خطر آسیب افزایش میابد.

اگردمبل هارا تا سطح قفسه سینه پایین آورید ایمن تر است.