پرس سینه دستگاه

پرس سینه دستگاه

حالت شروع

روی دستگاه پرس سینه بنشینید و به پشتی دستگاه تکیه دهید و دستگیره ها را در حالی که کف دست ها رو به پایین اند، بگیرید. صندلی به قدری بلند باشد که دستگیره های دستگاه به وسط سینه برسند.

حرکت

تقریبا تا کشیده شدنِ کامل، دست ها را به سمت جلو بکشید. برای لحظه ای انقباض را حفظ نموده و سپس دست ها را به حالت اولیه برگردانید.

هدف

این حرکت روی عضله ی سینه ای بزرگ و افزایش تارهای عضلانیِ خارجی اش تمرکز می کند. این تمرین عضلات دلتویید قدامی و سه سر را به عنوان عضلات ثانویه به فعالیت وامی دارد.

تنفس

با کشیدن دست ها رو به جلو نفس بکشید و حین برگرداندنشان به حالت اولیه نفس را آزاد کنید.