پرس سینه دستگاه

پرس سینه دستگاه

تشریح حرکت:

روی دستگاه پرس سینه بشینید و دستشگیره ها را بگیرید.

بدن خود را طوری تنظیم کنید که دستگیره های دستگاه در وسط سینه قرار بگیرند.

تقریبا تا منقبض شدن کامل سینه دست هارا به جلو فشار دهید، برای لحظه ای انقباض را حفظ نموده و به حالت اول بازگردید.

عضله هدف:

عضله سینه ای بزرگ و تارهای عضلانی خارجی سینه

عضلات درگیرشونده:

دلتویید قدامی ، پشت بازو

نکته:

با کشیدن دست ها به جلو عمل دم و با برگشتن عمل بازدم را انجام دهید. 

سعی کنید حرکت را با تمرکز و کنترل مناسب انجام دهید.