قفسه سینه دستگاه پروانه

قفسه سینه دستگاه پروانه

تشریح حرکت:

روی دستگاه قفسه سینه نشسته و دستگیره ها را نسبت به بدن خود تنظیم کنید بطوریکه بازو ها تقریبا موازی با زمین باشند.

با منقبض کردن سینه دست ه ارا به سمت داخل بیاورید، مکث کرده و به نقطه شروع بازگردید.

عضله هدف:

عضله سینه ای بزرگ

عضله درگیر شونده:

دلتویید قدامی

نکته:

درهنگام اجرای حرکت سر و سینه بالا باشد و حرکت را آرام و با کنترل انجام دهید.