قفسه سینه دستگاه  پروانه

قفسه سینه دستگاه پروانه

تشریح حرکت

  1. روی دستگاه قفسه سینه نشسته و دستگیره ها را نسبت به بدن خود تنظیم کنید.
  2. با منقبض کردن عضله سینه دست ها را به سمت داخل بیاورید ، مکث کرده و به نقطه شروع بازگردید.

نکته : در هنگام حرکت سر و سینه باید بالا باشد.

اجرای حرکت آرام و با کنترل باشد.

عضله هدف : عضله سینه ای بزرگ

عضله کمک : دلتوئید قدامی