فیله هالتر خم (دد لیفت)

فیله هالتر خم (دد لیفت)

  1. میله هالتر را با دستان کشیده بگیرید . پاها کاملاً راست و عمود باشند .
  2. بدون اینکه باسن به سمت عقب برود زانو را تا نزدیک 90 درجه خم کرده ، از کمر به جلو خم شوید و وزنه را به پایین ببرید . دقت کنید پاها محکم روی زمین قرار گرفته باشند .
  3. پیش از رسیدن وزنه به زمین توقف کرده ، کمر را صاف کنید و به حالت شروع بازگردید .

فاصله پاها در حرکت دد لیفت یا لیفت مرده پا صاف :

پاها کاملاً عمود بر زمین باشند و فاصله آنها  نسبت به هم به اندازه عرض لگن باشد . در صورتی که فاصله بیش از  این باشد ، بخش داخلی عضلات همسترینگ درگیری بیشتری در حرکت خواهند داشت .

وضعیت پاها در حرکت دد لیفت یا لیفت مرده پا صاف :

نوک انگشتان پا مستقیماً به جلو و یا کمی به طرف خارج باشد .

نوع گرفتن در حرکت دد لیفت یا لیفت مرده پا صاف :

فاصله دست ها به اندازه عرض شانه باشد و به صورت عمودی آویزان اند . ضمناً دست ها بیرون ران قرار می گیرند .

نحوه گرفتن میله هالتر به گونه ای است که یک دست از رو و یک دست از زیر هالتر را می گیرد . این نوع گرفتن ، از چرخش میله جلوگیری کرده و مانع افتادن آن می شود .

مسیر حرکت دد لیفت یا لیفت مرده پا صاف :

هالتر باید صاف به بالا و پایین و نزدیک بدن حرکت کند .