سرشانه نشر سیم کش تک خم

سرشانه نشر سیم کش تک خم

تشریح حرکت

  1. دستگیره‌های هر سمت را با دست مخالف بگیرید. در وسط بایستید و تا کمر خم شوید. پشت‌تان صاف و موازی با زمین باشد.
  2. دست‌هایتان را در مسیر دورانی تا شانه‌هایتان بالا بیاورید، به صورتی که طناب‌ها از هم بگذرند.
  3. به آرامی دست‌هایتان را تا موقعیت اول پایین بیاورید به صورتی که دست راست دقیقاَ جلوی قوزک پای چپ و دست چپ جلوی قوزک پای راست قرار گیرد.