سرشانه نشر سیم کش تک از رو به رو

سرشانه نشر سیم کش تک از رو به رو

تشریح حرکت

  1. با یک دست ، دستگیره سیم کش را بصورت پرونیشن بگیرید.(کف دست به سمت پایین )
  2.  دسته وزنه را از روبرو بگیرید . دستهایتان را بصورت کمانی تا سطح شانه هایتان بلند کنید . بازو را مستقیم نگه دارید.
  3. به آرامی دستتان را تا کمرتان پایین بیاورید.

نکته : از کمر کمک نگیرید.

عضله هدف : دلتوئید قدامی

عضله یاری کننده : بخش بالایی سینه ای بزرگ ، ذوزنقه ، دلتوئید میانی.