سرشانه نشر سیم کش از رو به رو پشت به دستگاه

سرشانه نشر سیم کش از رو به رو پشت به دستگاه

تشریح حرکت

پشت به دستگاه قرار بگیرید تا طناب بین پاهایتان قرار بگیرد. میله را به اندازه عرض شانه با دو دست بگیرید.

عضله های هدف : دلتوئید قدامی

عضله های یاری کننده : بخش بالایی سینه ای بزرگ ، ذوزنقه ، دلتوئید میانی.