سرشانه ضربدری از بالا

سرشانه ضربدری از بالا

  • پولی های دستگاه سیم کش را روی ارتفاع مناسب تنظیم کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را در دو طرف انتخاب کنید. پولی های دستگاه باید بالاتر از سر شما قرار گرفته باشد.
  • پولی سمت راست را با دست چپ، و پولی سمت چپ را با دست راست گرفته و مقابل خود نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
  • حرکت را با بردن دست ها به عقب و سمت بیرون شروع کنید. هنگام اجرای این بخش دست ها باید کاملا کشیده و راست باشند.
  • در انتهای حرکت و قبل از برگشتن به وضعیت شروع حرکت یک مکث کوتاه داشته باشید.
  • تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.