زیر بغل پلاور هالتر

زیر بغل پلاور هالتر

  1. بخش بالایی کمر را روی عرض یک نیمکت صاف قرار داده ، با هر دو دست هالتر را به گونه ای بگیرید که دست ها راست و کشیده بالای سینه باشند.
  2. هالتر را به طرف عقب پایین آورده تا به سطح نیمکت برسد . در این حالت دم عمیق بکشید و قفسه سینه را به کشش وادارید.
  3. وزنه را از عقب به بالا آورده تا به حالت عمودی درآید . در هنگام اجرای این مرحله از حرکت ، بازدم کنید.