زیر بغل قایقی (پارویی)

زیر بغل قایقی (پارویی)

  1. دستگیره ها را گرفته و دست ها را در جلوی بدن صاف کنید .

  2. در حالیکه پشت صاف و قائم است ، دستگیره ها را به سمت بالای شکم بکشید .

  3. وزنه را به حالت شروع باز گردانید .

  4. همانند حالت پارو زدن قایق عمل کنید

فاصله دست ها در حرکت پارویی با دستگاه:

وقتی فاصله دست ها از هم زیاد باشد ، بخش خارجی عضله پشتی بزرگ و اگر فاصله دست ها از هم کم باشد بخش داخلی عضله پشتی بزرگ هدف تمرین قرار می گیرد .

مسیر حرکت پارویی با دستگاه:

کشیدن دستگیره ها در یک مسیر حرکتی طولانی تر به سمت سینه ، بخش بالایی عضله پشتی بزرگ و ذوزنقه را تقویت می کند ، در صورتی که مسیر حرکتی کوتاه تر و به سمت شکم باشد بخش پایینی پشتی بزرگ هدف تمرین خواهد بود . تنظیم ارتفاع جای نشستن ، مسیر حرکت را تغییر می دهد . بالا بردن ارتفاع محل نشستن مسیر حرکت را کوتاه و پایین آوردن آن مسیر حرکت را طولانی می کند .

دامنه حرکتی پارویی با دستگاه:

آرنج ها را تا جایی که امکان دارد به عقب بکشید و تیغ های شانه را با فشار به هم نزدیک کنید تا حداکثر انقباض در عضله ایجاد شود .