زیر بغل قایقی دست موازی

زیر بغل قایقی دست موازی

-