زیر بغل طناب (نشسته سیم رو به رو)

زیر بغل طناب (نشسته سیم رو به رو)

زیر بغل طناب (نشسته سیم رو به رو)