زیر بغل طناب خوابیده روی میز شیب دار

زیر بغل طناب خوابیده روی میز شیب دار

-