زیر بغل سیم کش از جلو (مچ برعکس)

زیر بغل سیم کش از جلو (مچ برعکس)

  1. میله را از زیر ( بر عکس ) به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به صورت باشد . فاصله دست ها از هم شش تا دوازده اینچ ( پانزده تا سی سانتی متر ) باشد.
     
  2. میله را به طرف بخش بالایی عضله سینه ای پایین بکشید و عضله پشتی بزرگ را منقبض کنید.
  3. میله را به حالت شروع بازگردانید ، دست ها را بالای سر صاف کنید.

فاصله دست ها:

در صورتی که فاصله دست ها نزدیک به هم باشد ، تمرکز تمرین به عمیق ترین بخش عضله پشتی بزرگ منتقل می شود و سبب افزایش ضخامت و عمق در بخش میانی پشت می شود .

نوع گرفتن در حرکت:

در حرکت کشش پایین دست جمع ، باز شدن شانه بیش از جمع شدن آن مورد استفاده قرار می گیرد . کشیده شدن دست ها به پایین و عقب بخش های پایینی و داخلی تر عضله پشتی بزرگ را تحت فشار می گذارد .

مسیر حرکت:

خم کردن بالا تنه حدود سی درجه نسبت به صفحه عمودی ، به عقب مسیر حرکت را بهبود بخشیده و به تفکیک عضله پشتی بزرگ کمک می کند . نباید بدن را زیاد به عقب برانید و یا وزنه را با شتاب پایین بکشید .

دامنه حرکتی:

کشیدن دست ها در بالاترین نقطه حرکت موجب کشش بیشتر عضله پشتی بزرگ می شود . تا می توانید آرنج ها را به پایین و عقب بکشید تا فشردگی عضله پشتی بزرگ در پایین ترین نقطه ، افزایش یابد .