زیر بغل سیم کش از جلو دست موازی

زیر بغل سیم کش از جلو دست موازی

فاصله دست ها:

در صورتی که فاصله دست ها نزدیک به هم باشد ، تمرکز تمرین به عمیق ترین بخش عضله پشتی بزرگ منتقل می شود و سبب افزایش ضخامت و عمق در بخش میانی پشت می شود .

نوع گرفتن:

در حرکت کشش پایین دست جمع ، باز شدن شانه بیش از جمع شدن آن مورد استفاده قرار می گیرد . کشیده شدن دست ها به پایین و عقب بخش های پایینی و داخلی تر عضله پشتی بزرگ را تحت فشار می گذارد .

مسیر حرکت:

خم کردن بالا تنه حدود سی درجه نسبت به صفحه عمودی ، به عقب مسیر حرکت را بهبود بخشیده و به تفکیک عضله پشتی بزرگ کمک می کند . نباید بدن را زیاد به عقب برانید و یا وزنه را با شتاب پایین بکشید .