زیر بغل سیم کش از جلو خوابیده

زیر بغل سیم کش از جلو خوابیده

-