زیر بغل دمبل خم

زیر بغل دمبل خم

همانند زیر بغل دمبل تک خم خم شده و دو دست را به سمت زیر بغل خود به حالت اره ای به بالا می کشید.