زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل دمبل تک خم

  • یک میز تخت را انتخاب کرده و دو عدد دمبل را در دو طرف آن بگذارید.
  • پای راست خود را از ناحیه زانو روی انتهای میز قرار دهید. بدن خود را از ناحیه کمر خم کرده تا زمانی که بالاتنه شما با زمین موازی شود. دست راست خود را برای تعادل روی انتهای دیگر میز قرار دهید.
  • با استفاده از دست چپ دمبل را از روی زمین بلند کرده و با صاف نگه داشتن پشت خود وزنه را به صورت آویزان بگیرید. کف دست باید به سمت بدن شما باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
  • دمبل را به صورت مستقیم به سمت کنار سینه بالا بیاورید. بازوی شما باید در کنار بدن قرار گرفته و بدن کاملا ثابت باشد. این مرحله را با انجام عمل بازدم اجرا کنید. نکته: هنگامی که دست شما به وضعیت بالایی رسید،  روی منقبض کردن عضلات پشت تمرکز کنید. همچنین، مطمئن شوید که عمل بالا آوردن توسط عضلات پشت انجام پذیر نه بازو ها. بدن نیز باید کاملا ثابت بوده و دست تنها باید حرکت داشته باشد. ساعد دست هم تنها باید برای نگه داشتن وزنه مورد استفاده قرار گیرد نه کمک به بالا آوردن آن.
  • دمبل را به صورت مستقیم پایین آورده و آن را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید. این مرحله از حرکت را با عمل دم انجام دهید.
  • حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.
  • حرکت را با سمت دیگر تکرار کنید.