جلو بازو دمبل تناوبی ( نشسته روی میز شیب دار)

جلو بازو دمبل تناوبی ( نشسته روی میز شیب دار)

روی میز شیب دار نشسته و مطابق تصویر حرکت را انجام دهید