بالا سینه اسمیت

بالا سینه اسمیت

  1. نیم کت را با زاویه 30 تا 45 درجه در وسط دستگاه اسمیت تنظیم کنید.
  2. قبل از اضافه کردن وزنه هالتر را بر روی قفسه سینه خود تنظیم کنید ، سپس وزنه مناسب را انتخاب کنید.
  3. هالتر را بیشتر از عرض شانه بگیرید و به آهستگی تا حدود 3 سانتیمتری سینه پایین بیاورید، مکث کوتاهی کرده و به آرامی بدون قفل کردن آرنج به موقعیت شروع برگردید.
  4. تکرارهای مورد نظر را انجام دهید.
  5. تذکر: موقعیت حرکت بسیار مهم است، توجه داشته باشید که هالتر دقیقا بر روی سینه پایین بیاید.
  6. دستگاه اسمیت گزینه مناسبی برای وزنه های سنگین می باشد، به این دلیل که در صورت ناتوانی می توانید هالتر را قفل کنید.